ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

វិធី​សាស្រ្ត​ពង្រឹង​​ទំនាក់​ទំនង​ នៅ​​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​​ឲ្យបាន​ល្អ​បំផុត

Loading...

ទំនាក់ទំនង​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព នឹង​ផ្តល់អោយ​ការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​ដំណើរការ​កាន់តែ​រលូន​។ ៦ ជំហាននេះ នឹងជួយឲ្យអ្នកអាចពង្រឹងទំ​នាក់ទំនងបានល្អ នៅកន្លែងធ្វើការ។
​ជំហាន​ទី ១
​រៀបចំ​ពេលវេលា​សម្រាប់​ការប្រជុំ​ជាមួយ​បុគ្គលិក​អោយបាន​ទៀងទាត់ ដើម្បី​អោយ​បុគ្គលិក​ទាំងអស់​ពិភាក្សា​ទៅលើ​ប្រធានបទ និង​បញ្ហា​សំខាន់ៗ​ដែល​មាន​នៅ​កន្លែងធ្វើការ​។
 
​ជំហាន​ទី ២
​ចូរ​សរសេរ​នូវ​សេចក្តីប្រកាស ឬ​អ៊ី​ម៉ែ​ល ដើម្បី​ទាក់ទង​នូវ​រាល់​ការផ្លាស់ប្តូរ ការរំពឹង​ទុក និង​សេចក្តីណែនាំ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​។
 
​ជំហាន​ទី ៣
​ចូរ​ស្តាប់​នូវ​ការបារម្ភ និង​ការណែនាំ​របស់​បុគ្គលិក​ទាំងអស់​។
 
​ជំហាន​ទី ៤
ចូរដាក់​ការងារ​ឲ្យ​ច្បាស់លាស់ ព្រមទាំង​ប្រើ​ពាក្យសម្តី​ណា​អោយ​មាន​ភាពច្បាស់លាស់ និង​ងាយស្រួល​យល់​។
 
​ជំហាន​ទី ៥
​រៀប​ចំ​ពេល​វេលា សម្រាប់​សកម្មភាព​ក្រុមការងារ ជាមួយ​នឹង​សមាជិក​ទាំងអស់​ក្នុង​កន្លែងធ្វើការ​។
 
​ជំហាន​ទី ៦
​ចូរ​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ទំនាក់ទំនង ឬ​សៀវភៅ​កត់ត្រា​សម្រាប់​បុគ្គលិក​។ ចូរ​ប្រើ​របស់​អស់ទាំង​នេះ ​ដើម្បី​ជួយ​អោយ​បុគ្គលិក​ទាំងអស់ និង​ប្រធាន​គ្រប់គ្រង អាច​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​នៅ​កន្លែងធ្វើការ​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ​បាន​។

ប្រភព៖ សុខភាព 

No comments