ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​Online​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​ទាំង​២០​ អាច​រៀន​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ​

Loading...
ប្រសិនបើអ្នកមានផលលំបាកក្នុងការសិក្សា ឬក៏អ្នកមិនមានថវិការគ្រប់គ្រាន់សំរាប់រៀននៅក្រៅប្រទេស នាពេលថ្មីៗនេះមានសកលវិទ្យាល័យចំនួន២០កន្លែង បានបង្កើតការបង្រៀនតាមរយៈ Online ដោយមិនគិតថ្លៃចំពោះសិស្សដែលចង់រៀន។ ខាងក្រោមនេះជាពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការសិក្សានេះ។
COMPUTER SCIENCE


1. Neural Networks and Deep Learning ​មកពី deeplearning.ai


2. Algorithms: Design and Analysis ​មកពី Stanford University


3. Algorithms: Design and Analysis, Part 2​ មកពី Stanford University


4. The Unix Workbench មកពី Johns Hopkins University


5. Hacking and Patching មកពី University of Colorado System


6. Machine Learning មកពី Georgia Institute of Technology


7. Linux Server Management and Security ​ មកពី University of Colorado System


8. Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization មកពី deeplearning.ai


9. Structuring Machine Learning Projects មកពី deeplearning.ai


10. Sequence Models មកពី deeplearning.ai


11. Convolutional Neural Networks មកពី deeplearning.ai


12. Accessible Gamification for Business មកពី Georgia Institute of Technology


13. Accounting Analysis II: Measurement and Disclosure of Liabilities មកពី University of Illinois at Urbana-Champaign


14. Bayesian Methods for Machine Learning មកពី Higher School of Economics


15. Natural Language Processing មកពី Higher School of Economics


16. Introduction to Deep Learning មកពី Higher School of Economics


17. Deep Learning in Computer Vision មកពី Higher School of Economics​


18. Addressing Large Hadron Collider Challenges by Machine Learning​ មកពី Higher School of Economics


19. Introduction to Reinforcement Learning មកពី Higher School of Economics


20. Introduction to TCP/IP មកពី Yonsei University


ប្រែសម្រួលដោយ ធានី
ប្រភពអត្ថបទ QURTZ*ប្រសិនបើចូលចិត្តអត្ថបទនេះសូមជួយ Like និង Share ប៉ុន្តែសូមកុំ Copy យកទៅដាក់លើ Website រឺ Page​របស់ខ្លួន​ដោយ​គ្មានការ​អនុញ្ញាតិ សូមចូលរួមគោរព Copyright របស់អ្នកដទៃទាំងអស់គ្នា។

No comments