ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

About us


--------------------------------------------------------------------
  
ក្រុមការងារ Library Khmer គឺជាក្រុមប្ល៉ុក រួមបញ្ចូលគ្នា ដែលបង្កើតឡើង ក្នុងត្រីមាស ចុងក្រោយនៃឆ្នាំ ២០១៦ ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹងថ្មីៗ ការ​កំសាន្ត រួមជាមួយនឹង ឯកសារដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ ក្លាយជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញសង្គមរបស់យើង។